Announcements

Date: 10th December 2017

1. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಣಿಕೆ ವೆಳಾರ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ರೂ. 17,932/-. ತುಮ್ಕಾಂ  ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

2. ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ:

                       

   ಸನ್ವಾರಾ & 5.30 a.m        ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.    

    ಆಯ್ತಾರಾ: 7.00 ವೊರಾರ್ (ಆಯ್ಚಿ)

    ಹೈವೆ ವಾಡೊ
    ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ (17-12-2017)      ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವಾಡೊ (ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಅಭ್ಯಾಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್)
    9.15 ವೊರಾರ್ (ಆಯ್ಚಿ)

    ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್

    ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ(17-12-2017)

    ವೈ. ಸಿ. ಎಸ್.

3. ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮತ್ :

     10-12-2017     

    4.30 ವೊರಾರ್    

     ಕೊಂಚಾಡಿ ದುಸ್ರೊ ವಾಡೊ - ಶ್ರೀ ರೋಬರ್ಟ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ    

     ಕುಂಟಿಕಾನ್ ವಾಡೊ - ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ರೇಗೊ

     ಪರಪಾದೆ ಸಕಯ್ಲೊ ವಾಡೊ - ಶ್ರೀ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕೊರೆಯಾ

   12-12-2017

    (ಮಂಗ್ಳಾರ್)

   6.00ವೊರಾರ್      ಕೊಟ್ಟಾರಾ ವಾಡೊ - ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

4. ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 10.30 ವೊರಾರ್ Youth CLC ಸಾಂದೆ ಚಿತ್ರ್‍ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ.

5. ಸೋಮಾರಾ (11-12-2017) ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಂಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್, ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಮಿತಿಚಾ ಸಂಚಾಲಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಮುದಾಯಾಚಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಂಚಾ 50 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಬಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚಾ ಆಚರಣ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಮತ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾ. ಸರ್ವಾಂನಿ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

6. 12 ತಾರ್ಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳರಾ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಯುವ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆ (YCS, YSD, Youth CLC.) ಆನಿ ಸಚೇತಕಾಂಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

7. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ (17-12-2017) ಸಕಾಳಿಂ 10.30ವೊರಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

8. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ (17-12-2017) ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಗೊಲ್ಲಚಿಲ್ ವಾಡೊ ತಾಂಚೊ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್ ಶ್ರೀ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾಕೆರ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಆನಿ ಆಮಂತ್ರಿತಾನಿ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆಂ.

9. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ  ಫೆಸ್ತಾಕ್  ಸರ್ವ್ ಮುಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆದಾಯ್     :    ರೂ.  2,35,350.00

   ಜಾಲ್ಲೊ ಖರ್ಚ್‍ಲ್ಲೊ ಐವಜ್                                                :    ರೂ.  2,35,070.00

   ಖರ್ಜ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೊ ಐವಜ್                                          :    ರೂ.     280.00

10. ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ (16-12-2017) ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ ಆಶ್ರ್ಯಾಂತ್ ಆತ್ಮಾ ಜ್ಯೋತಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಗಿಂ ಕರ್ಚಾ  Carol Singing ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ದೆರೆಬೈಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾರ್. ವ್ಹಡ್  ಸಂಖ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

11. ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಫುಲಾಂ, Lighting, Soft Drinks, Cake ಕ್  full sponsor/part sponsor ಜಾವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.List Notice Board ರ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್  ಮುಡ್ದೊಮ್/ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ದೀವ್ನ್ ಸುದಾರ್ಸುಂಚೆಂ.  ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಮಾನಾಚಿ ವಾತ್ ಆಸ್ತಲಿ.

12. ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಂಕ್ Star Competition ಆಸಾ.  ಎಕಾ ವಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಏಕ್ ಆನಿ ಗರಿಷ್ಟ್ ತೀನ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಕರ್ಯೆತ್. ನೆಕೆತ್ರಾಂ  minimum 4 Feet ಆಸಾಜಾಯ್. ನೆಕೆತ್ರಾಂ  ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ 20 ತಾರಿಕ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆ  ಭಿತರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರಿಜಾಯ್.  ರೆಡಿಮೇಡ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಇಗರ್ಜೆ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.  ಹ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ 5 ವಾಡ್ಯಾಂಚಾ best 5 ನೆಕೆತ್ರಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಡ್ಯಾಚಾನಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ. 

13. ಸೆಕುಲರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದಿಚೆ (S.F.O) ನವೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್  -  ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಶ್ರೀಮತಿ ತೆಲ್ಮಾ ಪಿಂಟೊ  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಿ ವಾಸ್ ತರ್ಭೆತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ವಲೇರಿಯನ್ ಪಸನ್ನಾ ಖಜನ್ದಾರ್, ದೊಗಾಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಬಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಮೋಲಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ  ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ .  ತಾಂಕಾ ಆಮಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

14. ದೂರದರ್ಶನ್ ಚಂದನ ಟಿ.ವಿ. ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ಥಾವ್ನ್ 7.30 ವೊರಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಈಡಿ.Fr. Muller Convention Hall ಊಚಿಟಟ ಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಸಹಯೋಗ ಸಂಗಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.  ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪಿರ್ಗಜೆಚಾ ಕಲಾಕಾರಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ.

15. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ (17-12-2016) ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದರ್ಭಿಂ ವೈ. ಎಸ್. ಡಿ. ಸಂಘಟನ್ Christmass Card Making, Story Writing ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನ್ ಕರ್ತಾತ್.

16. ಸೋಮಾರಾ(11-12-2017) ದನ್ಪರಾ 2.30 ವೊರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ 5.00 ವೊರಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಜೆರೊಸಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನ್ನಿ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೆಂ Painting Exhibition  ಆಸ್ತೆಲೆಂ.  

17. Banns only at 7.00 a.m.