Announcements

Date: 8th October 2017

 1. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಣಿಕೆ ವೆಳಾರ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ರೂ.22, 466/- ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.
 2. ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ:
  ಸನ್ವಾರಾ  & 5.30a.m. ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

  ಆಯ್ತಾರಾ: 7.00 ವೊರಾರ್ (ಆಯ್ಚಿ)

  ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ (15-10-2017)

  ತಿಸ್ರಿ ವೊಡ್ದ್

  ಆಕಾಶಭವನ್ ವಾಡೊ (ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಅಭ್ಯಾಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್)

  9.15 ವೊರಾರ್ (ಆಯ್ಚಿ)

  ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ(15-10-2017)

  ಆಟ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್

  ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್

 3. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 8 ಆನಿ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ದೊತೊರ್ನೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
 4. ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಬಿರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 19 ಆನಿ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ದಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಶಿಬಿರಾಚೊ ಐವಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಭಿತರ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ.
 5. ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 29/10/2017 ಆಯ್ತಾರಾ, ಆಮ್ಚೊ ಕೊಂಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್.  ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ. 7.00 ವೊರಾಂಚೆಂ ವಿೂಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವರಾರ್ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ವಿೂಸ್ ಸದಾಂಚೆಂಪರಿ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಕೊಂಪ್ರಿಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ವಿೂಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾರ್. ವಿೂಸ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಪೆಟ್ಲಲೊ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್.
  (ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಚಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಚಾಡಿ - ಲ್ಯಾಂಡ್‍ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗುಂವೊನ್ ಕುಂಟಿಕಾನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ತೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.)
  ಕೊಂಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಕೊನ್ ಪ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾವ್ -ಬಾಂದವ್ಪಣ್. ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಭೊಂವಾರಿ ಆಮಿ ಸರ್ವ್, ಲಾನ್ ವ್ಹಡ್, ಶಿಕ್ಪಿ ಆಶಿಕ್ಪಿ, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದುಬ್ಳೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೇದ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ಚೊ ದೀಸ್. ದೆಕುನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲಾನೀ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾವ್-ಬಾಂದವ್ಪಣ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಉಡಾಸ್ ದವೊರ್ಚೊ.
  ಮೇಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ದವಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನೆಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.
  ಸಕ್ಕಡ್ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಲೋಬ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಉಡಾಸ್ ದವೊರ್ಚೊ. 
  ಕೊಂಪ್ರಿಚಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಆದ್ಲೆ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಯೆತೆಲೆ. ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ಚಿನಾ.
 6. ನವೆಂಬರ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಏಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಬ್ಚ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಸಮಗ್ರ್ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ ದೀಸ್. 
  ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮುಡ್ದೊಮ್ ಆನಿ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಬ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಆನಿ ಆಲ್ತಾರಿಚಾ ಫುಲಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್.  ರೂಪಯ್ 100 ಆನಿ ವಯ್ರ್ ಮುಡ್ದೊಮ್, ರೂ. 500 ಆನಿ ವಯ್ರ್ ಪಿರ್ಜೆಂತ್.  ಪ್ರದಾನ್ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ರೂ. 25,000/-. (ಮುಡ್ದೊಮ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ). 
  ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ರಿದುಮ್ 2, 3 ಆನಿ 4 ತಾರ್ಕೆರ್.  4 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಸ್ಪ್.
 7. ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಕ್ ನವಿಚ್ಚ್ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ರುಜಾಯ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಲಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್ ಏಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್- ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.
 8. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಲೇಡಿಹಿಲ್, ಕುದುರೆಮುಖ ಆನಿ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯ್ ಹಾಣಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ 15 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪರಾ 1.00 ವೊರ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ದೊಳೆ ತಪಾಸ್ಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಂಚಿ ಶಿಬಿರ್ ಆಸಾಕೆಲಾಂ.  ಹಾಚೊ ತುಮಿ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚೊ.