Announcements

Date: 11th February 2018

 

1. ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಣಿಕೆ ವೆಳಾರ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ರುಪೈ: 23,459/- holy Childhood Society ಖಾತಿರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ದಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂವ್. ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

2.                                                                                ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ:

ಸನ್ವಾರಾ & ಆಯ್ತಾರಾ 5.30 a.m  ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಆಯ್ತಾರಾ: 7.00 a.m ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಕೊಟ್ಟಾರಾ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ತಾಂಕಾಂ  ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

 ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 7.00a.m  (18 -02-2018) ಕಾಡ್ಜಾಹಿತ್ಲು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚಿ

 (ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವ್ಹರಾರ್ ಅಭ್ಯಾಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್)

 9.15 ವ್ಹರಾರ್ (ಆಯ್ಚಿ) ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ದೊತೊರ್ನೆಚ್ಯಾ  ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ

ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ (18 -02-2018) ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ  ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ.

3.                                                                    ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ

 4.30 ವ್ಹರಾರ್

1) ಹೈವೆ ವಾಡೊ: ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರ್ಥ ಬಾರೊಟ್ಟೊ.

2) ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವಾಡೊ: ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಪೆಟ್ರಿಸಿಯಾ ಲಾಸ್ರಾದೊ.

4. ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಂ: ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ 12. ತಾರ್ಕೆರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಆರ್.ಟಿಸಿ ವಾಡೊ. ಆನಿ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ 15. ತಾರ್ಕೆರ್ ಹೈವೆ ವಾಡೊ. ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವ್ಹರಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾಂವ್. ಆನ್ವಾಲ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಕ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರೀ ದಿವ್ಯೆತ್.

5. ಬುದ್ವಾರಾ, 14 ತಾರ್ಕೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕರೆಜ್ಮ್ / ಪ್ರಾಜಿತ್ ಕಾಳ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಜಾತಾ. ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ವಿೂಸ್ 6:15 ವರಾರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿೂಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6:00 ವರಾರ್. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವಿೂಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್‍ಂಚ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸಿಂಜ್ ಘಾಲ್ಚಿ. ಪೂಣ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ವ ಯೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಿಂಜ್ ವರ್ನ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್. ಸಿಂಜಿಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ 18 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ 60 ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ಸಿಂಜಿಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ತಶೆಂಚ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಸುಕ್ರಾರಾನಿ 14 ವರ್ಸಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ ದಿಸಾನಿ ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಪಾಳ್ತಾತ್. ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಆದಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಕರೆಜ್ಮಾಚಿ ಉರವ್ಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಬೊಕ್ಸ್ ದವರ್ಲಾ ತುಂಮ್ಚಿ ಖುಶೆಚಿ ಉರವ್ಣಿ ತಾಂತುಂ ಘಾಲ್ಚಿ.

6. ಪ್ರಾಚಿತಾಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ  ಮಟ್ವಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.  ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವ್ಹರಾರ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್  ಮೀಸ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿೂಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.  ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಹರೇಕಾ ಮಿಸಾಚಾ 10 ಮಿನುಟಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಟ್ವಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆಸ್ತೆಲಿ  ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾನ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಚಲಂವ್ಚಿ.  ಸುಕ್ರಾರಾಚೆಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ. ಪೆÇರ್ವ್ಯಾಂ  ಸುಕ್ರಾರಾ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್  ವ್ಹಡಾಂಚಾ ಸಿಎಲ್‍ಸಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ.

7. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ರೆತಿರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 12 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ  ಥಾವ್ನ್ 14 ತಾರ್ಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್  ಸಾಂಜೆರ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 8 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ   ರೆತಿರೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್  ಆತ್ಮಿಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜೊಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ.  ರೆತಿರ್ ದಿಂವ್ಕ್: ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ರುಪೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾ, ವೈಸಿಯಸ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್.

8. ಪಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ಯೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ  ಆಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಬಿತರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ತಶೆಂಚ್ಚ್ 18 ತಾರ್ಕೆರ್ ಮೌಕಿಕ್ (ಓರಾಲ್) ಪರೀಕ್ಷಾ ಆನಿ 25 ತಾರ್ಕೆರ್ ದೊತೊರ್ನ್ಯೆಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್.

9. ಕೊಟ್ಟಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೊರಾಸಾಕ್  ಫೆಡರೇಶನ್ ಓಪ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್  ಹಾಣಿಂ ಜೀವನ್ ಸಿದ್ದಿ ಸಾಧಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ  ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ.(Life Time Achivement) ತಶೆಂಚ್ಚ್ ತಾಣೆಂ  ಲಿಕ್‍ಲ್ಲಿ  ಬೆನ್ - ಶೆಣಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‍ಚಾ  ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೊರಾಸಾಕ್ ಆಭಿನಂದನ್ ಪಾಟೈತಾಂವ್.

10.ಶಾಂತಿಪಣಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆನಿ ಕಾನಿಂ ಘಾಲೆಂ ತೇಲ್  ಬೂಕ್ ಆಪೀಸಾಂತ್ ಆಸಾತ್.

11.ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 4 ತಾರ್ಕೆರ್ ಕೆನಾರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಬ್ರಹತ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಬೆಂದುರ್ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಸ್ಕೂಲಾಚಾ ಮೈದಾನರ್ ಸಕಾಳಿಂ 9 ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪಾರಾಂ 1 ವ್ಹರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಕ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ವಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್  ದಾ ದಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ (ವ್ಹಡ್ ವಾಡ್ಯಾಂಕ್ 20 ಜಣಾಂ)  ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕರ್ಚೊ.