Inter-Ward Hymns Choral Competition Back

On the occasion of Year of Community under the theme taken by our Mangalore Diocese, Youth CLC, Derebail is organizing Hymns Choral competition an inter-ward event for Parishioners on July 30 2017 in the Church Hall at 4.30 P.M. All the Wards are cordially invited to take part in the Competition.

ಭೋವ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ದೆರೆಬೈಲ್
ಯುವ ಸಿ.ಎಲ್.ಸಿ ದೆರೆಬೈಲ್ - ಅಂತರ್ ವಾಡೊ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ
30 ಜುಲೈ 2017, ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್- ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಲಾಂತ್.

ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಚಿಂ ನಿಯಾಮಾಂ:

 1. ದೆರೆಬೈಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅವ್ಕಾಸ್.
 2. ಎಕಾ ವಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪ್ರವೇಶ್.
 3. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅವ್ಕಾಸ್.
 4. ಸ್ಪರ್ದಿಕಾನಿಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂಯ್ ಗಾವ್ಯೆತ್, ಹಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಮರಿಯಾಳ್ ಗೀತ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ. ಶಿಂಕಾಳ್ ಗಾಯಾನಾಕ್ (Baila) ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ.
 5. ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಕನಿಷ್ಟ್ 6 ಸಾಂದೆ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಗರಿಷ್ಟ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಅಸ್ಯೆತ್. ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಬಂದಡ್ ನಾ.
 6. ಎಕಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ಅನ್ಯೇಕಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರ್ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ. ವಾಜಾಂತ್ರಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಅಸ್ಯೆತ್.
 7. ಕೇವಲ್ ದೋನ್ ವಾಜಂತ್ರಾಂ ವಾಪರ್ಯೆತಾ. Electronic ವಾಜಂತ್ರಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆನಾಂವ್.
 8. ವ್ಹಾಜಂತ್ರಿನ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಸಾoಗಾತ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರ್ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚೆನಾಂವ್.
 9. ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಗಾಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ 7 ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೇಳ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.
 10. ವರವ್ಣೆಚಿ ರೀತ್:
  ತಾಳ್ಯಾಚೊ ಜಿನೋಸ್ - Quality Of Voice
  ತಾಳ್ - Rhythm
  ಭಾವ್ - Expressions
  ಉತ್ರಾಚಿ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ - Clarity of Words
  ಸಾದಾರ್‍ಪಣ್ - Presentation.
 11. ತಾಳ್ಯಾಂಕ್ (Voices) ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.
 12. ವರಾಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ತೀರ್ಪ್ ಅಂತಿಮ್.
 13. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾನಿ ಜುಲಯ್ಚ್ಯಾ 16 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ದಫ್ತಾರಾಂತ್ ನೊಂದಾವಣ್ ಕರ್ಚೆಂ.
 14. ಜುಲಯ್ಚ್ಯಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆ ಸಾಲಾಂತ್ ಸೊಡ್ತಿ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.  ಗುರ್ಕಾರ್/ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಿ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ.

ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ: Akash Cornelio - 7204955329.